Lelewaning Basa Yaiku – PelajarTeladan

banner 1200 x 630 pixels

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan belajar latihan soal Lelewaning Basa Yaiku – Pelajarteladan.com. Mari kita bahas soal tersebut dengan tepat.

Lelewaning Basa Yaiku

 

Jawaban

Lelewaning basa yaiku tembung kang digunakake penyair kanggo nyaritakake sawijing bab kanthi cara mbandhingake karo barang utawa tembung liyane.

 

Pembahasan

Geguritan adalah sebuah karya sastra jawa dengan menggunakan kalimat yang indah dan bagus serta mempunyai sebuah makna. Geguritan ini dapat menggunakan bahasa yang memiliki irama, mitra, rima, baik dalam menyusun kalimatnya.

Struktur fisik geguritan yaitu :

  • Pamilihe tembung (diksi). Pamilihing tembung uga diarani diksi. Tembung-tembung kang ana sajroning geguritan biasane nduweni teges konotatif, asipat polisemi, lan nduweni teges rowa (abstrak). Pamilihing tembung kang trep bisa ngasilake imajinasi kang manjila.
  • Lelewaning basa (Majas) yaiku tembung kang digunakake penyair kanggo nyaritakake sawijing bab kanthi cara mbandhingake karo barang utawa tembung liyane.
  • Purwakanthi (Rima/ritma) yaiku mbaleni swara (vocal), mbaleni tembung, kelompok tembung (frasa) utawa mbaleni ukara. Rima utawa sajak utawa persamaan bunyi kanggo nyiptakake kaendahan lan kekuatan sawijining geguritan.
  • Tipografi yaiku larik-larik utawa gatraning geguritan kang tinulis mawa pada utawa bait. Bab kuwi kang mbedakake antaraning geguritan lan gancaran.

Dengan demikian, lelewaning basa yaiku tembung kang digunakake penyair kanggo nyaritakake sawijing bab kanthi cara mbandhingake karo barang utawa tembung liyane.

Referensi :
Wikipedia.org
Ruangguru.com

Demikian jawaban dari soal tersebut. Cari tahu jawaban soal yang lain? Kamu dapat menggunakan kolom search untuk menemukan kunci jawaban yang benar.