...

Pupuh Durma Dina Sapadana Diwangun Ku – PelajarTeladan

Pelajarteladan.com – Saat ini kita akan membahas soal Pupuh Durma Dina Sapadana Diwangun Ku – Pelajarteladan.com. Ayo kita ulas soal tersebut dengan tepat.

Pupuh Durma Dina Sapadana Diwangun Ku

 

Jawaban

Pupuh durma dina sapadana diwangun ku tujuh padalisan. Pupuh nyaeta aturan atawa patokan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda.

 

Pembahasan

Pupuh durma kaasup kana pupuh nu aya dina Sekar Alit. Dina Sekar Ageung aya opat rupa pupuh sedengkeun dina Sekar Alit ay 13 rupa pupuh. Aturan nu aya dina pupuh sok disbut guru wilangan jeung guru lagu.

Guru wilangan nyaeta jumlah engang nu aya dina unggal padalisan pupuh. Sedengkeun guru lagu nyaeta sora engang tungtung nu aya dina unggal padalisan pupuh.

Guru wilangan jeung guru lagu pupuh durma nyaeta 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i. Salian ti guru wilangan jeung guru lagu, unggal pupuh oge miboga guru gatra jeung watek anu beda-beda.

Guru gatra nyaeta jumlah padalisan dina unggal sapada pupuh. Jadi, guru gatra pupuh durma nyaeta tujuh padalisan.

Guru gatra jarang digunakeun sabab ku ayana guru wilangan jeung guru lagu oge geus nunjukkeun guru gatrana.

Watek nu aya dina pupuh durma nyaeta ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget. Pupuh biasa ditepikeun ku dihaleuangkeun ngagunakeun sawatara rupa tembang.

Pupuh nu aya dina Sekar Ageung biasa dihaleungkeun ku leuwih ti sarupa tembang. Sedengkeun pupuh nu aya dina Sekar Alit biasa dihaleuangkeun ngagunakeun sarupa pupuh.

Guguritan biasa ngagukeun pupuh nu aya dina Sekar Ageung atawa Sekar Alit. Wawacan biasa ngagunakeun pupuh Sekar Ageung wungkul.

Jadi, pupuh durma dina sapadana diwangun ku tujuh padalisan. Pupuh nyaeta aturan atawa patokan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda.

Referensi :
Wikipedia.org
Ruangguru.com

Demikian jawaban dari soal tersebut. Cari tahu jawaban soal lainnya? Kamu dapat menggunakan menu search untuk menemukan kunci jawaban yang benar.

error: Content is protected !!